בס''ד

Onze naam is: Badèrech - בדרך Dit betekent "onderweg"

We zijn onderweg. We leren steeds weer nieuwe dingen. Soms raken we ook overtuigd van nieuwe inzichten, waar we later weer op terug komen. Het is alsof we samen een weg bewandelen en een route proberen te volgen. Zo zijn we samen onderweg om met elkaar God te leren kennen en Zijn Woord en wil steeds meer te begrijpen.

Badèrech is sinds 14 augustus 2023 aangesloten bij Ahavat Olam

 

Visie:

Hier staan we voor:

  • Wij zijn als gelovigen uit de volken door de joodse Messias Yeshua (ook bekend als Jezus Christus) bij Zijn volk gevoegd. Wij willen God dienen op de manier zoals hij bedoeld heeft. Daarbij geloven wij dat Zijn Woord (de Tenach [O.T.] en de Brit Chadasja [N.T.]) één geheel zijn, waarbij het één het ander niet tegenspreekt. 

  • Wekelijks spreken we samen door over wat we leren uit de Thora en de rest van Gods Woord. Hierin laat God aan een ieder inzichten zien. Wij beseffen dat daardoor onderling verschillende visies kunnen zijn. Deze bespreken wij graag met elkaar.

  • We gaan respectvol om met de plaats waar we samenkomen.

 

Missie:

Hier gaan we voor:

  • Wij willen een veilige plek zijn waar we in elkaars leven kunnen spreken. Kwetsbaar opstellen wordt beloond in plaats van beschaamd.

  • Groeien in eenheid, ondanks verschillen.

  • Wij willen samenkomsten houden op de dag die God daarvoor geheiligd heeft. Samen de feesten vieren. Samen studeren in- en praten over Zijn Woord. We willen ons daarbij vooral richten op inwoners uit Kampen en omgeving, om samen met hen onderweg te kunnen gaan. Op naar Jeruzalem.

Onze positie als Messiaanse gemeenschap:

Wij willen bouwen aan het Koninkrijk van HaShem, wat met de komst van Yeshua, onze Messias op aarde gevestigd zal worden. Wij geloven dat dit Koninkrijk in Israël zal zijn, met Jeruzalem als hoofdstad waar de Troon van de Messias zal zijn gevestigd. Dit mogen we doen op de manier zoals Yeshua ons heeft opgedragen: ''...Ga dus op weg en maak alle volken mij tot Talmidim (leerlingen), ... , en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. ’’ (dat zijn Hashem’s Mitzvot, Zijn Thora, toegelicht door de profeten, de Messias en zijn leerlingen)

Wij zijn zelf discipelen (Talmidim) van Yeshua en willen onderwijs delen over de Thora, de profeten, de evangeliën en de geschriften van het (ver)nieuw(d)e testament, met als doel andere discipelen van Hem te maken. We geloven dat iedere volgeling van Yeshua gaven heeft ontvangen om Hashem te dienen en als gemeente streven we ernaar om elkaar daarin te bemoedigen en te ondersteunen. Als gemeente willen we ook benadrukken dat Gods Koninkrijk gebouwd wordt met mensen voor mensen, dus relatie en gemeenschap staan hoog in het vaandel. Onze gemeente is meer dan alleen een samenkomst op Shabbat: we zijn een familie die verbonden is in het geloof en in het doen van het werk wat Hashem voor ons heeft bereidt.

Als gemeente willen we openstaan voor iedereen. De drempel is zo laag mogelijk. De andere kant is dat we iedereen wel willen aanmoedigen om met ons mee te groeien in kennis en het in de praktijk brengen van ons geloof.

 

13 grondstellingen van ons geloof:

Hashem
1. Hashem is één en er is geen ander. Hij is de eerste en de Laatste en niets is aan Hem gelijk.
2. Het ‘Shema’ is de hoeksteen van ons geloof en alle 613 geboden worden hierin besloten.

Israël
3. De liefde voor Israel (ahavat Israël) is onze belangrijkste grondslag. We geloven dat naastenliefde (ahavat HaZulat) en het redden van een ziel in Israël gelijk staat aan het redden van het gehele huis van Israël
4. Wij geloven in de terugkeer van de ‘Anusiem’ naar het land Israël en naar authentiek messiaans geloof als onderdeel van de terugkeer en redding van heel Israël.
5. Het is de rol van de Messiaanse Joden om het licht in de wereld te brengen, een ‘licht voor de heidenen’ te zijn en de heidenen te brengen in de verbonden van Israël, het naar het ultieme licht, de Messias,

De Messias
6. Yeshua uit Nazaret is de beloofde joodse Messias waarover gesproken is door Mozes en de Profeten van Israël.
7. De Messias vertegenwoordigt een éénheid (Yechidah) met Israël en iedere poging om Yeshua van Zijn joodse volk te scheiden wordt als antisemitisme beaschouwd.

De verbonden
8. De Thora is God’s liefdesbrief aan het Joodse volk, een bindende ‘Ketubah’ totdat Hemel en aarde zijn vergaan.
9. De gelovigen uit de volken zijn uitgenodigd om deelgenoot te zijn van de verbonden van Israël, waarbij dit deelgenootschap dan ook zichtbaar zal worden in hun levenswandel en hun toewijding aan HaShem, de Messias en het Joodse volk.
10. Beginnend bij Abraham is een mondelinge overlevering (onderwijs) doorgegeven aan Israël door Mozes, de Profeten en de leraren van Israël.
11. Er is een unieke roeping en rol voor de messiaans joodse gelovigen om alle volken op te roepen om samen mee te bouwen aan het Koninkrijk van HaShem.

De Verlossing
12. Om onze Messias in ere te herstellen in Sion moeten we Zijn Naam heiligen door terug te keren naar een authentiek joods-messiaans beginsel.
13. We kunnen Zijn terugkeer bespoedigen of vertragen op basis van onze acties, gehoorzaamheid aan de geboden en onze dagelijkse wandel met God.

 

Badèrech is opgericht in september 2020 onder de naam Beth Yisraël Kampen, met het vieren van de najaarsfeesten.

Sinds 14 augustus 2023 gaan wij verder onder de naam Badèrech en zijn wij aangesloten bij Ahavat Olam.