Studie van gastspreker Manfred Jacobs, van Kehillat Bet Yosef Limburg.

 

I) HEILIG ZIJN
Ex 19:6: U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn….
Lev 11:45: Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot
een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig.
Lev 19:2: Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.


II) REDENEN VOOR HEILIGING
Er zijn vele redenen voor heiliging van gelovigen o.a.:
1) Bevolen door God (Lev 11:45)
2) Is noodzakelijk voor het dienen van God (Ps 24:3-4)
3) Niemand zal God zien zonder (Heb 12:14)
4) Onderscheid ons van ongelovigen (2 Tim 3:2)
5) Kenmerkt Zijn gemeente (Hand 20:32)
6) Yeshua verlangt het (Joh 17:17)
7) Is een uitwerking/kenmerk van de Heilige Geest (Rom 15:16)


III) LINK HEILIG EN GEBODEN
Ex 19:5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 7 Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden voor, die de HEERE hem geboden had. 8 Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen!
Lev 20:7-8 Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God. Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de HEERE, Die u heiligt.
Num 16:21 Zonder u af uit het midden van deze gemeenschap, want Ik zal hen in een ogenblik
vernietigen!


IV) LINK HEILIGING/GEBODEN DOEN & ALIYAH
Deu 30:2-6 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen.
Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. Al
bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u
vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de HEERE, uw God, zal u naar het land
brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u
goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.
7 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw
God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.
8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u
heden gebied, houden.
10 wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn
verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God,

Neh 1:9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb

Jes 56:4 Want zo heeft de Eeuwige over de sterielen gesproken, Die zich stipt aan Mijn
Sjabbatdagen houden en gekozen hebben dat wat Ik wil en zich houden aan Mijn verbond:
Ik zal hun in Mijn Huis en binnen Mijn muren een monument en een blijvend aandenken
geven, beter dan zonen en dochters.

Jer 12:16 En het zal gebeuren, wanneer zij werkelijk de wegen van Mijn volk zullen leren, zodat zij bij Mijn Naam zweren: Zo waar de HEERE leeft – zoals zij Mijn volk geleerd hebben te zweren bij de Baäl – dan zullen zij te midden van Mijn volk gebouwd worden.

Eze 36:26-28 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.


V) SYNONIEMEN VOOR GEBODEN HOUDEN/DOEN
Heilig zijn >> geboden houden
Hart besnijden >> geboden houden
Uw God liefhebben >> geboden houden
Gehoorzaam zijn >> geboden houden
Bekeren >> geboden houden
In acht nemen >> geboden houden
Houden aan Verbond >> geboden houden
Wegen van Mijn volk >> geboden houden
Geest geven >> geboden houden


VI) GROTE ALIYAH IN HET “N.T.”

1) De dag van wraak...
Jes 61:1-2,7 1De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om
een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;
7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.
Yeshua stopt hier (Luk 4:18-21 halverwege, omdat het laatste gedeelte ervan nog in de toekomst ligt. Dat gedeelte gaat echter heel duidelijk over het land Israël, daar linken de hoorders het aan!
(Dit is ook een belangrijk principe voor het begrijpend lezen van profetieën!!)

2) 12 apostelen
Mat 19:28 En Yeshua zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de
wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult
zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.
In o.a. Eze 40-48 kunnen we lezen dat die twaalf stammen zich bevinden in het land.
Directe link naar al die profetieën over het herstel van Israël.

3) Teken v/d Zoon des mensen
Mat 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde HET LAND (γῆς) rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
Waar komt Yeshua terug?
Zach 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen.
Dus diegenen in het land zullen Hem zien terugkeren.... (hoe >> Hand 1:9-11)

4) Koninkrijk van God (Koninkrijk van de hemelen)
Luc 13:28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle
profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.
Luc 19:11 Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde
omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou
aanbreken.
Hier lezen we wat de term “het Koninkrijk van God” voor associaties oproept bij de toehoorders, deze term komt 68 keer voor en 32 keer als Koninkrijk van de hemelen (Mat 19:23-24).

5) Verlossing Israël
Luc 24:21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.
Dit is een overduidelijke link naar de fysieke verlossing van het land/volk Israël.

6) Koninkrijk herstellen
Hand 1:6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
Opnieuw lezen we wat er voor hun op de voorgrond speelt, het fysieke herstel van land/volk!

7) Alle dingen worden hersteld
Hand 3:19-21 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden
van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.
Na Yeshua’s hemelvaart spraken de discipelen nog steeds erover dat ALLE DINGEN worden
hersteld waarover de profeten spraken >> Fysiek herstel van het volk/land.

8) Vervallen hut van David opgericht
Hand 15:15-18 En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven
staat: Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. (Amos 9:11-12)
Waar zou die vervallen hut weer worden opgericht? >> In het land....


VII) GENEZING & EVANGELIE + BEKERING!!
Joh 8:11… ga heen en zondig niet meer.
Mar 6:12 En toen ze weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. >>
Gelinkt aan uitdrijven demonen, en genezen van zieken (Mar 6:7-13 ; Mat 10:1-15 ; Luk 9:1-6)
Mat 4:17 Bekeer u want het Koninkrijk van God/hemel (100x) is nabij. (Mat 19:23-24)


VIII) SPEUDO
Is er iets wat wij volgens de Bijbel kunnen doen om dit te bespoedigen?
σπεύδω >> Speudo >> speed >> spoed >> zes plaatsen in Gods Woord
Luk 2:16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
Luk 19:5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs,
haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.6En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap.
Hand 20:16 want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag in
Jeruzalem te zijn
Hand 22:18 Haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over Mij
niet aannemen.

*Wie weet waar de 6e plaats is?

Als dat allemaal zo verdwijnt, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven! Zie gespannen uit
naar de dag van de Heer en bespoedig zijn komst – die dag waarop de hemelruimten in vlammen zullen opgaan en de elementen wegsmelten door de hitte. (GNB)

Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u
die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de
hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg (NBV)

Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en
godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan
de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. (NBG)

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,(3:12 en ... verlangt - Letterlijk: zich haast.) de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen
vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. (HSV)

Daar dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en
godzaligheid. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. (SV77)

(Lutherse) Wanneer alles zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven! Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed (WV2012)

Als alle dingen zo ontbonden worden, hoe moet gíj dan niet uitmunten in heilige wandel en
vroomheid, verwachtend en verhaastend de komst van de dag van God, waardoor hemelen in
vuur-en-vlam ontbonden zullen worden en elementen brandend smelten. (Naardense)

Wanneer al deze dingen op deze wijze ontbonden worden hoedanig moet gij dan wel zijn in
heilige wandel en godsvrucht? Gij, die verwacht en verhaast de komst van den dag Gods,
terwille waarvan de hemelen in den brand verteerd worden en de elementen in vuurgoed
wegsmelten. (Prof Brouwer)

*Hoe kun je heilig en vroom leven? >> Torah
*Wie heeft de perfecte heilige levenswandel gewandeld?? 1 Kor 11:1
Dus als ik heilig en vroom wandel dan BESPOEDIG ik Zijn komst....?!?!?!?!?!?!?


IX) 2 Pet 3:9-17
9 De Heere vertraagt de belofte niet 15; (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.
11Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12u, die de komst van de dag van God verwacht en bespoedigd, waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont.
14Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos
door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 16zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.
17U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de
dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.18Maar
groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de
heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.


Studies op YouTube waarnaar mondeling werd gerefereerd getiteld:
- Wie is Israël deel 1 De vermenging (“het probleem”)
- Wie is Israël deel 2 Volheid van de heidenen (De oplossing