Deze shabbat hadden we de gastspreker Manfred Jacobs. Zijn lezing ging over het onderwerp 'eerbare kleding voor mannen en vrouwen'. Dit alles werd Bijbels gefundeerd.

Deze studie was een ingekorte versie van de studie “Lust & Kleding” gegeven op 25-03-22
in Kehilah Bet Yosef.
De audio en PDF van deze studie is te vinden op https://www.betyosef.nl/topical-studies
onder het kopje studies Topical.

Hieronder de opzet die gebruikt werd tijdens de lezing. 

Lust
Ex 20:17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet
begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares,
noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
Alles vervaagt, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, mannen die
vrouwen zijn en omgekeerd, individuen die in het meervoud willen worden
aangesproken enz enz. Yeshua zei dat het zoals in de dagen van Noach zou zijn,
aan welk Bijbels (duidelijker voorbeeld) doet je dat nog meer denken?
>> Sodom en Gomorra!! >> Beeld en ZEDELOOSHEID


Ope 1:6 Hij die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God. (1 Pet 2:5)

• Jer 6:15 Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben?
Ze schamen zich niet in het minst, ja, zij weten van geen blozen. Daarom
zullen zij vallen onder hen die vallen; ten tijde dat Ik hen zal straffen, zullen
zij struikelen, zegt de HEERE.

• Rom 14:23 … En alles wat niet uit geloof is, is zonde.
• Hoe vaker je hard rijdt hoe gemakkelijker het gaat…
• Hoe vaker je liegt hoe gemakkelijker het gaat…
• Hoe vaker je steelt hoe gemakkelijker het gaat…
• Hoe vaker je kijkt, waar je niet naar moet kijken hoe makkelijker het gaat…

Geen schaamte meer
• Te hard rijden is gevaarlijk dus verbieden we het, bellen onder rijden idem.
• Meeroken is gevaarlijk dus verbieden we roken. Zelfs een helmplicht
• Zouden we een broeder of zuster waarschuwen bij vloeken?
• Zou jij willen dat jouw partner/kind zit bij iemand die vloekt?
• Stel dat je weet dat er 1 persoon in de hel (niet in het Koninkrijk) beland door
jouw gevloek, is dat acceptabel?
• Stel dat er misschien 1 persoon in de hel (niet in het Koninkrijk) beland door
jouw gevloek, is het dan ok?
• Bij twijfel waarschuwen we, toch?
• We hebben de Bijbelse opdracht anderen te waarschuwen niet te zondigen.

• Spr 1:7 De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen
verachten wijsheid en vermaning.
• Rom 15:14 Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog
op u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat
ook elkaar terecht te wijzen.
• Jac 5:19-20 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en
een ander doet hem terugkeren,
20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een
ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.
• Jac 3:1 U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet
immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen.
Waarschuwen is plicht
• Gal 5:19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel,
hoererij, onreinheid, losbandigheid,
• 1 Tes 4:3-5 Dit wil God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en
dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet
in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.
• Jac 1:14-15 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte
wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is,
baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.
• 1 Pet 4:3 Wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van
de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten,
dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
• 1 Joh 2:16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de
begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader…
10e gebod NIET lusten/begeren
• Film ~ $ 136.000.000.000
• Porno ~ $ 85.000.000.000
• 40% 15-25 jarigen vrouwen kijkt porno…
• 90% 15-25 jarigen mannen kijkt porno…

• Vooral mannen zijn hier ontvankelijk voor:
Mat 5:28 Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in
zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

• Mannen zijn ZELF verantwoordelijk >> Jozef bij de vrouw van Potifar (Gen 39:12).
Een echte pandemie…
Lust verkoopt >> reclames….
• Geeft God om wat ik eet? Lev 11
• Geeft God om wanneer ik rust en feestvier? Lev 23
• Geeft God om wat ik zeg? Ex 20:7 & Jac 3
• Geeft God om wat ik doe? Ex 20:12-16
• Geeft God om wat ik denk? Ex 20:17
• Zou God dan ook geven om hoe ik eruit zie?
Geeft God om…

Torah geboden mbt kleding voor het volk
• Mannen en vrouwen mogen de kleren niet “wisselen”.
• Tzitziot.
• Mengen van wol en linnen.
• Onze kleding communiceert:
• #1 Iets naar God
• #2 iets naar anderen
• #3 iets naar onszelf

Wat kleding communiceert
• Waarom anders Adam en Eva extra kleden? (Gen 3:21)
• Hun idee van bedekking was niet voldoende…
• Waarom anders Mozes zijn schoenen uit laten trekken? (Ex 3:5)
• Ook Mozes moest worden bijgeschoold op hoe God te benaderen…
• Waarom anders de Israëlieten hun kleren laten wassen? (Ex 19:9-10)
• Men moest er schijnbaar op zijn best uitzien…

#1 Iets naar God
• Waarom geeft Paulus instructies over kleding (1 Cor 11:1-16)
• Is er een gebod mbt het dragen van hoofdbedekking?
• Dus toch niet zoveel vrijheid als we aanvankelijk aannemen?
• Bovenstaande onderbouwt #1 dat onze kleren iets naar God communiceren…?
• In Esther 4:1 zien we dat Mordechai zijn kleding “verandert” en als Esther ervan
hoort dan probeert ze hem ook weer van kleren te laten veranderen (vers 4).
• Veelkleurige mantel van Jozef communiceert iets naar zijn broers.
• De Bijbel geeft aan dat de buitenkant laat zien wat er aan de binnenkant aan
de hand is:
• Spr 4:23 Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je
doet.
• Wij weten dat wat we dragen iets naar anderen communiceert.
• Respect, onverschilligheid, luiheid, rebellie, maar het communiceert iets!!

#2 iets naar anderen
Kleding per gelegenheid
Bruiloft Gebedsdienst Sport Strand Vrije tijd Werkplaats
• Als je er netjes uitziet dan voel je je beter, en als je er slordig uitziet dan voel je
anders…
• Wie heeft er allemaal favoriete(re) kleren?
• Wie heeft er kleren die al meer dan 2 jaar niet zijn gedragen?
• Als we ons niet anders voelen met andere kleren waarom hebben we dan
meer dan 1 set?
• Aangezien kleding communiceert dan zou ik toch kleding van “ONTZAG voor
Hem” moeten dragen, ZEKER naar een samenkomst.
• Eigenlijk zouden alleen de allerbeste kleding goed genoeg moeten zijn, er zou
geen feestje, begrafenis of zelfs bruiloft moeten zijn waar ik beter gekleed naar
toe zou gaan…

#3 iets naar onszelf
Conclusie
• De maatschappij vindt dat:
• abortus moet kunnen, is het dan ok?
• vreemdgaan moet kunnen, is het dan ok?
• LGBT moet kunnen, is het dan ok?
• meerdere seksuele partners (zeker voor het huwelijk) moet kunnen, is het dan
ok?
• sex voor het huwelijk moet kunnen, is het dan ok?
• samenwonen moet kunnen, is het dan ok?
• immorele kleding moet kunnen, is het dan ok?
Wie bepaalt wat wel en niet kan?
• ultra korte mini rok of hotpants? (billen en onderbroek zichtbaar)
• kort mini rok of hotpants? (billen en onderbroek net niet zichtbaar)
• mini rok? (tien cm onder kruis)
• kortere rok? (halverwege dij ~15-20 cm onder kruis)
• korte rok? ( tien cm boven knie)
• rok? (tot aan de knie)
• lange jurk? (tot net over de knie)
• langere jurk? ( halverwege kuiten)
• langste jurk? (tot op enkels/grond)
• Alles wat geen burka is…?

Maar wat is immorele kleding?
• Als de maatschappij bepaalt dan zou ik maar 1 stap verder hoeven te gaan om
niet immoreel te zijn toch?
• >> topless op het strand, hoeft niet naar het naaktstrand
>>dus bikini is dan eerbaar?
• Hoe voelen andere vrouwen zich bij jouw kleding?
• Hoe voelen andere mannen zich bij jouw kleding?
• Wat voor (eerste) indruk wil je maken bij anderen?
• Hoe onthullender jij gekleed gaat (strakker/naakter) hoe uitdagender je bent
voor een ander.

Maar wat is immorele kleding?
• In orthodox Jodendom is de grootste zonde voor een vrouw om zich immoreel
te kleden sommigen zien dit nog als veel erger dan moord…maar waarom?
• Fysieke dood voor een rechtvaardige brengt hem naar het Eeuwige leven
• Geestelijke moord (door onreine gedachten) sluit hem daarvan uit…
• De vraag wat ik wil stellen is:
Hoeveel mensen mogen (van jou) niet Gods Koninkrijk in doordat jij gebruik
maakte van jouw vrijheid om de maatschappij als maatstaf te nemen…?
• Hoe vervloekte Bileam Gods volk? Met de dochters van Moab (Num 24-25)…
• Wil je liever aandacht krijgen om je daden of om je uiterlijk?
• Als er GEEN DIRECTE voorschriften zijn wat kunnen we dan wel vinden…?
Erger dan moord…?
• Lev 18 U mag niet de schaamte… ontbloten… het is schandelijk gedrag.
• Achterliggende gedachte is (m.i.) sex, maar het hekje is naaktheid zien…
• Openbare naaktheid is een straf van God… (bv. Deu 28:47-48 & Nah 3:4-5)
• Deu 28:48 zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met
honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk
op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt.
• Nah 3:5 Zie, Ik zál u, spreekt de HEERE van de legermachten: Ik zal de
zomen van uw kleding optillen boven uw gezicht; Ik zal de heidenvolken uw
naaktheid laten zien, de koninkrijken uw schande.

Naaktheid, schaamte & straf
• Luk 8:27,35 Yeshua heeft de naakte man gekleed waaruit de demonen waren
gedreven meteen na zijn bevrijding.
• Gen 3:21 God heeft Adam en Eva gekleed nadat ze gezondigd hadden.
• Ook een beeld van wat Yeshua met onze zonden deed, helemaal bedekken…
• Eze 16:7 Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U
groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden
stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot.
• 8 Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo
spreidde Ik Mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer Ik
u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere HEERE, en zo
werd u van Mij.

God bedekt onze schaamte
• Gen 2:25 En zij waren beiden naakt (רוםָע H6172), Adam en zijn vrouw, maar
zij schaamden zich niet.
• Gen 3:7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij
naakt (ירםֵע H5903) waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten
.(H2290 חֲגֹרֽת) schorten zichzelf voor
• 21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren (נותְתָכ
H3801) van huiden en kleedde hen daarmee.
• רוםָע H6172 Naakt (16x)
• ירםֵע H5903 Naakt (9x), naaktheid (1x)
• תֽרֹגֲח H2290 Schorten (1x), gordel (4x) , omgord uw heupen (1x)
• נותְתָכ H3801 Kleren (23x), Gewaad (6x) (een lang hemd-achtig kledingstuk)
• De kleding wat de mens zich aandeed, was niet voldoende…
Gen 2:25, 3:7,10,21
• Gen 9:21 Hij dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich (לַגְתִיַו
H1540) midden in zijn tent. 22 En Cham, de vader van Kanaän, zag de
naaktheid (רוםָע H6172) van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers
buiten.
• 23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed (הָלְמִּשַה H8071), legden het op hun
beider schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid (רוםָע H6172) van
hun vader, met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid (רוםָע H6172) van
hun vader niet zagen.
• Ex 20:26 En u mag niet langs trappen naar Mijn altaar klimmen, opdat uw
naaktheid (רוםָע H6172) daarop niet zichtbaar wordt.
• De priesters waren gekleed maar God maakte zich toch nog zorgen om hun
naaktheid…
Gen 9:21-23 & Ex 20:26
• Ex 28:39 U moet vervolgens het onderkleed (תֶנֹתְכַה H3801) weven, van fijn
linnen. U moet ook een tulband van fijn linnen en de gordel van borduurwerk.
• 40 U moet voor de zonen van Aäron ook onderkleren (תֹנֳתֻכ H3801) maken
en u moet voor hen gordels maken. Ook moet u voor hen hoofddoeken
maken die hun waardigheid en aanzien geven.
• 42 Vervolgens moet u linnen broeken (יֵסְנְכִמ H4370) voor hen maken om de
schaamdelen (רָשָב H1320 הָרוֶע H6172) te bedekken; ze moeten van de
heupen tot op de dijen reiken.
• Ex 20:26 En u mag niet langs trappen naar Mijn altaar klimmen,
opdat uw naaktheid (תַרוֶעְו H6172) daarop niet zichtbaar wordt.
• Onderbroeken tot net boven/aan de knieën en mantel tot op de
enkels maar wat ik kan zien is naaktheid…
• Zijn onderbenen naaktheid…?
Ex 28:39-40,42
• Deu 22:5 De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen
worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat
doet, is voor de HEERE, uw God, een gruwel.
• 2 Sam 10:4 Daarop nam Hanun de dienaren van
David, schoor hun baard half af en sneed hun
kleren (םֶיהֵדוַמ H4063) halverwege af, tot aan hun
billen (םֶיהֵותֽתְש H8357), en liet hen gaan.
• 5 Toen men dit aan David vertelde, stuurde hij hun boden tegemoet, want deze
mannen waren zeer te schande (דֹאְמ יםִמָלְכִנ H3637) gemaakt. De koning zei:
Blijf in Jericho tot uw baard weer aangegroeid is en kom dan terug.
Deu 22:5 & 2 Sam 10:4-5
• Gen 3:21 impliciet door kleren/gewaad.
• Gen 3:21 impliciet door kleren/gewaad.
• Gen 3:7 schort.
• Ex 28:42 heupen tot op de dijen.
• Ex 20:26 & 2 Sam 10:4 …?

Bijbelse naaktheid…
Strakke, te korte of open kleding…
Willen we aandacht krijgen om onze daden of ons uiterlijk?

(Hoge) priester kleding
Ope 7:9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle
naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed
met witte gewaden en palmtakken in hun hand. (Mar 12:38 & Luk 20:46)
Hoe ver moeten we gaan?
• 1 Tim 2:9-10 Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding,
ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of
parels of kostbare kleren, 10 maar met goede werken, wat bij vrouwen past
die belijden godvrezend te zijn.
• 1 Pet 3:3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van
het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
• 4 maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het
onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die
kostbaar is voor God.
5 Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God
hoopten…
• Spr 11:22 Een mooie vrouw zonder inzicht, is een gouden ring in een
varkenssnuit.

“N.T.” kleding richtlijnen
Orthodoxe Joodse voorbeeld?
Uniform(en)….? Stijl(en)….?
• 1 Cor 13:4-5 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de
liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt
niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad,
• 6-7 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de
waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij
verdraagt alle dingen.
• Rom 14:13 … de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.
• Rom 14:15 Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u
niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde…
• Rom 15:1 Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die
niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen.
• 1 Cor 10:24 Laat iedereen niet zijn eigen voordeel blijven zoeken, maar dat
van de ander.

Liefde zorgt voor elkaar
• 1 Joh 2:16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de
begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader,
maar is uit de wereld.
• Rom 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd
door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
• 2 Cor 6:3 Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de
bediening niet gelasterd wordt.
4 Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God,…
• 1 Cor 10:23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig.
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.
Niet zoals de wereld.

Eerbare kleding >> min - max
• 1 Het is te heet.
• Daar hebben we hier niet vaak last van
• 2 Het is te duur.
• Tegenwoordig is dat echt geen argument meer.
• Jac 2:2-4 >> gaat over niet naar uiterlijke kenmerken kijken.
• 3 Er is geen gebod over welke kleren ik moet dragen.
• Luk 17:11-19 Yeshua veroordeelde de 9 die niet terugkwamen om Hem te eren,
maar er staat nergens dat Hij ze geboden had om dat te doen.
• Eervol gekleed gaan is gepast voor een bruiloft, begrafenis en m.i. dus zeker
een eredienst

Tegenwerpingen
• 4 God kijkt naar het hart niet naar de buitenkant.
• Wat als de Hogepriester dat had gezegd of de Israëlieten aan de voet van de
berg Sinaï, of Mozes had geweigerd zijn schoenen uit te doen…
• 1 Sam 16:7 Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook
niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is
namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar
de HEERE ziet het hart aan.
• dit vers gaat niet over onze kleren, maar onze fysieke aspecten.
• 5 Het is oncomfortabel.
• Comfort is niet het belangrijkste (Ex 28).
• Mal 1:13 Vermoeienis noemde men de dienst van God maar Hij wilde er niets
van weten.
• In Amos 6:4-6 richten zich enkel op comfort en niet op God, Hij is niet blij…

• 6 (Geest geleide) mannen van God kunnen ertegen…
• Judah in Gen 38:15-18 liet hij zich verleiden.
• Samson Rich 13:24-25; 14:6,19 ; 15:14 > 16:20
• Zien van vrouw brengt hem in de problemen. 14;2,7 ; 15:2 ; 16:1,4
• Start was het uitlekken van zijn ogen… 16:21
• David in 2 Sam 11:2 ziet Batseba en kan zich niet beheersen…
• Om over bv Salomo maar niet te spreken (300 vrouwen en 700 bijvrouwen).
• Rom 7 geeft de strijd van Paulus aan…

• 6 Saul profeteerde רוםָע) 1 Sm 19:24) & Jesaja moest רוםָע lopen (Jes 20:4)
• God zwijgt mbt Saul, bij Jesaja was het als voorbeeld v/d schaamte van Israël.
• 7 Sommigen komen rechtstreeks van het werk.
• Dan zijn we blij dat ze er zijn!!
• 8 Ik wil het niet…
• Tja wat moet ik daarop zeggen…?
• In het licht van dit vers en Zijn liefde-offer voor ons, is het teveel gevraagd om uit
ontzag en liefde voor Hem en als hulp aan broeders en zusters ons te kleden op
een manier die niet als uitdagend kan worden gezien…?

1. Onze kleding communiceert iets naar God, anderen en onszelf.
2. God gaf specifieke voorschriften voor diegenen die het dichtste bij Hem kwamen.
3. God gaf specifieke voorschriften voor Zijn Tempel, wat wij nu zijn…
4. God vulde de kleding van zondige mensen aan tot Zijn niveau.
5. God roept ons op om onze daden bekend te staan en niet om ons uiterlijk.
6. God laat weten dat naaktheid een schaamte is (zou moeten zijn).
7. God geeft aan dat we die schaamte kunnen verliezen.
8. God roept ons op om NIET gelijkvormig te zijn met de wereld.
9. God roept ons op om geen aanstoot te geven.
10.God roept ons op in liefde te wandelen >> anderen niet aanzetten tot zonde.
10 punten voor het 10e gebod op een rijtje

Als er zaken zijn die ik over het hoofd heb
gezien dan hoor ik het uiteraard graag!