Parasja Terumah JW, Kampen 25-02-2023

Lezingen:

Torah: Exodus 27:9-19
Haftarah: 1Koningen 5:12-6:13
Brit Chadasja: Hebreeën 8:1-6

Terumah  Shemot 25:1  offergave/hefoffer tav/resh/wav/mem/he

Het woord terumah komt van het stamwoord R oe M wat “opheffen” betekend. resh /wav/sluitmem

Toen sprak YHWH tot Moshe, zeggend: 2 “Spreek tot de kinderen van Israël, opdat zij Mij een offergave/hefoffer brengen. Van iedereen die het gewillig met zijn hart geeft zult u Mijn offergave aannemen.

Wij beginnen met het vrijwillige karakter bij de vereiste giften voor de bouw van Tabernakel te benadrukken! Het eerste gemeenschappelijke Huis van aanbidding in de geschiedenis van Israël.

Er zijn wel 50 hoofdstukken aan de bouw besteed, dus er zal veel over te zeggen zijn! laten we beginnen.

2e Als alles is ingezameld dan moet het volk voor Mij een Heiligdom maken, een Miqdash: mem/kuf/shin, komt van het woord: qadash: kupf/dalet/wav/shin h6942 wat betekend: bestemd voor heilig gebruik/apart gezet zijn . een tabernakel / mishkan een woning waar de Eeuwige onder Zijn volk kan wonen.

Wanneer ben je bereid om te geven ?

Geven vanuit het hart is een vereiste als de bouw voor de Tabernakel begint. Het is heel belangrijk dat de gevers/ bouwers in hun visie en doel verenigd zijn.

Sha’ul  zegt dit ook zo mooi in Rom.12:1

1Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Dus we worden opgeroepen om ons zelf te geven aan G-d, maak ik /jij ruimte en tijd voor G-d in je leven.

Rabbijn Jonathan Sacks geeft aan, hoe gebrek aan bereidheid van het hart bij het bouwen aan het koninkrijk tot verdeeldheid resulteert.

Zijn stelling wordt bevestigd door 500 jaar verder te gaan en de gebeurtenissen te bestuderen die de bouw van de Tempel omgeven ten tijde van Koning Salomon. Wat gebeurde er tijdens Salomo,s regering! straks daarover meer.

Een hefoffer, een offer/een geschenk dat je als het ware opbeurt en het aan G-d aanreikt, als we wat aan G-d geven  laten we ons er dan ook van bewust zijn, dat we alles uit Zijn hand ontvangen hebben. Hij heeft het ons geven.

Mozes is het die het belang en het plan van G-d zo goed mogelijk moet overbrengen aan het volk ? of legt HaShem dit in hun/ ons hart. Ex.25:2 spreek tot de …

Fondsenwerving heet dit vandaag de dag, vaak worden studenten ingehuurd die mensen benaderen om te geven aan goede doelen, ze zullen zich dus met passie achter het doel moeten stellen. Wij mogen G-ds Ruach haKodesh in ons hebben, die ons bereidwillig maakt.

G,d stelt hoge eisen aan zijn plan om te tabernakel/miskhan te laten bouwen, de beste materialen worden gevraagd.

3e Hoe kwamen ze aan al deze materialen? Uit Egypte mee genomen ?

Wat zegt  Paulus hiervan in het vernieuwde testament/verbond ? 

de eerste gemeenten vervuld met de Ruach HaKodesh deden dit van uit hun hart .

 2 kor. 9: 1 -15 Collecte voor Jeruzalem

1 Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. 2 Want ik weet van uw bereidwilligheid, waarover ik u roem bij de Macedoniërs, namelijk dat Achaje al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen aangestoken. 3 Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken, opdat u – zoals ik zei – gereed bent; 4 opdat niet misschien, als er Macedoniërs met mij meekomen en zij u niet gereed vinden, wij – om niet te zeggen: u – beschaamd worden in dit vertrouwen op onze roem over u. 5 Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vóóraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. Gods onuitsprekelijke gave 6         En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. 7 Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang,  want God heeft een blijmoedige gever lief  8 En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk 9 Zoals geschreven staat:  Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. 10 Hij nu die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. 11 Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van onze dankzegging aan God teweegbrengt. 12 Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God, 13 want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie van Messias, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. 14          En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. 15    Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!

Paulus zegt in vers 2 : “wat ik weet van uw bereidwilligheid, voor het dienstbetoon aan de heiligen.

Vers 7 : G-d heeft de blijmoedige gever lief.

Hier kan weer misbruik van gemaakt worden door welvaart predikers, die het vaak voor hun eigen gewin gebruiken !

Maar laten we hier niet door ontmoedigd worden om ruimhartig te geven.

Het 1e voorwerp  de “Aron”

Ex. 25:10 Een ark een houten kist gemaakt van acacia/ shittimhout, bekleed met zuiver goud van binnen en van buiten, wat kunnen we hier van leren?

Dat het belangrijk is je te realiseren om niet alleen uiterlijk een gelovige te zijn, maar ook innerlijk. Dus hoe gaan we door het leven? we hebben dus een grote verantwoordelijkheid.

De Ark is het allereerste voorwerp/vat dat hen opgedragen wordt te maken.

Er zijn dertien verzen die met de Ark te maken hebben, zo heeft het de meeste daaraan verbonden instructies. Dit openingsvers (25:10) is de enige keer dat het meervoud (zij) in een gebod betreffende de bouw van een vat van de Tabernakel wordt gebruikt.

Het is ook interessant dat als de Torah verder gaat met van de Ark te spreken, het terug naar het enkelvoud overschakelt.

Zoals ex. 25:23 Gij zult een tafel maken

Wat is er speciaal i.v.m. de houten kist, de Ark/ Aron ?

De wijzen zeggen dat aangezien de Ark, de stenen tabletten/ de getuigenis, door YHWH aan Moshe op de berg Sinaï gegeven bevatte, daardoor IEDEREEN een aandeel in de Ark moest hebben. De Torah was de erfenis van allen. Allen van Israël moesten tot het verbond behoren en van allen werd verwacht om het Woord te bestuderen en te kennen.

Iedereen moest een gelijke verantwoordelijkheid hebben, toen het erop aankwam de Ark te maken die het Woord bewaarde.

2e  hoofdvoorwerp, het verzoendeksel met de 2 cherubs;

de meest verheven geschapen wezens. Ze zijn de bewakers van G-ds troon. De verzoendeksel in het Hebr. kaporet /genadezetel, mercy seat, moet van zuiver goud gemaakt worden , dit wordt de ontmoetingsplaats van YHWH met Mozes of met zijn opvolgers.

Ex. 25:22+ num. 7:89 het stam- woord van kaporet is kapar / verzoening .

Deze troon zou een oordeelstroon moeten zijn, de Wet die Israel overtreden had, lag er onder. hierdoor zou er straf het doodvonnis uitgesproken moeten worden, echter door het bloed wat de hogepriester 1 maal per jaar bracht, werd het een troon van genade !  Rom.3:25 verzoening door het bloed van Yeshua .

Er gaat een verhaal dat het bloed van Yeshua op het verzoendeksel onder Golgota op de verborgen ark gedruppeld is!

Wat ons verder kan opvallen, dat zijn de twee cherubim op de verzoendeksel en op het voorhangels kleed, waar kwamen we die eerder tegen, en wat was hun taak ?

Ja, na de zondeval in de hof van eden, om de ingang te bewaken dat de mens in zijn zondige staat hierin niet nadert !

We zien dus met de bouw v/d miskhan, dat de weg naar G-d weer toegankelijk mocht worden, de zwaarden zijn weg.

We worden als het ware opgeroepen om weer net als Adam en Chava in hun oorspronkelijke staat te gaan veranderen.

Tesjuvah / bekering / wedergeboren worden .

3e De tafel der toonbroden .

  1. Met betrekking tot het feit dat het alleen aan de priesters geoorloofd was om het Toonbrood te eten in een heilige plaats, kan je denken aan een verhaal (opgetekend in het boek Samuel I) dat thematisch verbonden is met deze verboden? David en zijn mannen op de vlucht

22 B. Betekenis van de Tafel der Toonbroden—We kunnen zien dat het manna uit de hemel een beeld is van Yeshua, die naar beneden gezonden werd uit de hemel om het brood van leven te zijn, en dat de ark een voorziening van de Tabernakel is die in verband gebracht wordt met Adonai. Joh. 6).

Mooi om zo de thematische connectie tussen het Toonbrood en manna te zien, en dat de Tafel der Toonbroden Messiaanse betekenis heeft!

De twaalf broden stellen Yeshua voor als het brood van leven voor alle twaalf stammen van Israël. Lees Johannes 6. Na vijfduizend mensen gevoed te hebben met slechts vijf gerstebroden.

Vraag 38, hoeveel manden met brood werden er opgeraapt? Twaalf!

Hoe is dit thematisch verbonden met de Tafel der Toonbroden?

Vraag 39 / Een voor elke stam!

Exodus 25:24 zegt dat er een gouden kroon rondom de Tafel was. Waarvan is een kroon het symbool?

vraag 40:  koningschap. Yeshua is de komende Koning. Daarom, door deze specifieke thematische connecties, mogen we zien dat de Tafel der Toonbroden in verband staat met Messias Yeshua! Verder bewijs dat het Toonbrood verbonden is met de Messias, is het feit dat David, een type van Koning Messias, toestemming kreeg om te eten van het Toonbrood (Markus 2:23-27), wat slechts voor een priester geoorloofd was.

4e De Menorah gemaakt van zuiver goud gedreven gesmeed uit een stuk.

3 armen aan de linker en 3 aan de rechterkant van de middelste kandelaarschacht, versierd met amandelbloemkelken, waarom deze bloem?

strongs H8246 SHAQAD  shin koepf dalet stamwoord is waakzaam zijn!  

Jer. 1:11 het Woord v/d HEERE kwam tot Jeremia: wat ziet gij ?  ik zie een amandeltak <dat heb je goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen>.

 + num 17:1/13 de bloeiende staf  + pred. 12:5 +Dan. 9:14

smeekbede dat de Eeuwige over ons onheil waakt. Dus de bloemen zijn zorgvuldig gekozen met een diepere betekenis, de amandelboom is een kleine maar sierlijke bladverliezende boom die meestal in bergachtige gebieden groeit tussen de 700 en 1700 mtr op zonnige hellingen in mediteriaans klimaat. De boom bloeit uitbundig in het vroege voorjaar, wanneer de boom nog geen bladeren heeft, mooie wit tot rose bloemen met veel nectar.

De amandelboom vormt steenvruchten waarin zich een amandel ontwikkelt.

Waar vinden we in G-ds woord de amandelboom vaker ?

Num.17:8 De staf van Aaron , Gen. 30:37 Jacob nam verse takken v/d wilg, amandel en plataanboom.

In sommige Joodse gemeenschappen is het gebruikelijk om takken met amandelbloesem de synagoge in te dragen bij het begin van de lente. de Amandelboom staat symbool voor het leven na de dood of onsterfelijkheid. Na de koude kille winter als alle natuur dood lijkt, komt er zo iets moois uit zo’n tak.

We kunnen ook aan het verheerlijkte lichaam denken bij de opstanding.

De Menorah gemaakt dus uit 1 stuk fijn goud, niet gegoten maar door een smid geslagen/ gedreven, zo ook Yeshua, Hij die het waarachtige licht was , moest lijden, werd geslagen, zelfs met de felle slagen van G-ds oordeel.

de lampen moesten dagelijks verzorgd worden, schoongemaakt en voorzien van olie, zo ook wij moeten ons dagelijks bewust zijn dat we smerig/zondig zijn en ons laten reinigen anders kunnen we geen licht verspreiden, en ons vullen met de HG, zodat we voortdurend licht verspreiden, zo werden de discipelen/ volgelingen van Yeshua, wij dus ook, herinnerd aan de woorden die Hij sprak, “Ik Ben het Licht der wereld” Joh. 9:5.

In Openb. 21: 22+23 lezen we : en straks in het nieuwe Jeruzalem is er geen tempel en geen zon en maan, want de Messias/ het Lam is het licht

Ik heb gelezen dat in Judaïsme de 7 armige Menorah echter niet meer gebruikt wordt, i.v.m. dat ze zeggen dat deze vorm alleen in de tabernakel thuishoort !

Rabbijn Vost zegt over deze parasja: Mikdash jullie moeten voor Mij een heiligdom maken zodat Ik in hun midden kan gaan wonen, in het Hebreeuws verwachten we dat er betochof zal staan wat betekend : daarin wonen, maar er staat ; BETOCHAM wat betekend; “in hen wonen”, dus in een ieder wonen, in ons hart, maar niet alleen in de woestijn ook in de 2e tempel, in elk leerhuis/synagoge maar ook in elk huis, we worden zelfs opgeroepen, om zelf een Heiligdom te zijn.

Dit komt ons bekend voor in het vernieuwde testament/verbond, 1 kor. 6:19 een tempel v/d HG

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel v/d HG is ! , die in u is, en die u van G-d hebt ontvangen en dat u niet van u zelf bent, u bent immers duur gekocht.

Een oproep om Heilig te leven.

Wij worden ook verenigd om een Tabernakel van gelovigen te worden met Yeshua als ons hoofd: 1 Pet. 2:5 jullie ook, als levende stenen, worden opgebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterschap, om geestelijke offers op te offeren, aanvaardbaar voor Adonai door Messiah Yeshua

Wat ging er mis met Salomo,s regeringsperiode ?

1 Kon. 4:29 En Elohim gaf Salomon wijsheid en bijzonder groot begrip, en grootheid van hart zoals het zand op de zeekust. Het bestuur van Salomon wordt gezien als één van de grootste tijden in de geschiedenis. Gans Israël was verenigd en er was ongelooflijke economische rijkdom. De bouw van de Tempel werd gezien als de voltooiing van de uittocht uit Egypte.  gebaseerd op Deut,12:9 : “want jullie zijn nog niet aangekomen in de rustplaats, het erfdeel dat de Heer jullie God jullie zal geven”, Niettegenstaande ongelooflijke verwezenlijkingen, faalde Salomon als koning. Hij nam verscheidene slechte besluiten inclusief het verzamelen van paarden en het nemen van honderden vrouwen. Na zijn dood viel het koninkrijk uiteen. Tien stammen verlieten het koninkrijk onder Jeroboam (de Efraïmiet) en de zoon van Salomon, Rechabeam bleef over met de resterende twee stammen. Hoe was Jeroboam onder blijkbaar “goede tijden”, in staat te slagen? Hoe kon Jeroboam in een tijd dat de natie vrede en bloei kende, een opstand in gang zetten die hem tien stammen opleverde?

Het antwoord ligt in de invloed die de bouw van de Tempel op zijn arbeiders/slaven had. Lees wat de bijbel ons vertelt en laat uw hart de verschillen tussen de bouw van de Tabernakel en de bouw van de Tempel voelen: 1 Kon. 5:13 Toen vormde Koning Salomon een werkmacht uit heel Israël; en de werkmacht bedroeg dertig duizend mensen. 14 En hij zond hen naar Libanon, tienduizend per maand in ploegen: zij waren één maand in Libanon en twee maanden thuis; Adoniram was verantwoordelijk voor de werkmacht. 15 Salomon had er zeventig duizend die lasten droegen , en tachtigduizend die steen in bergen uithakten, 16 naast drie duizend drie honderd van de leiders van de afgevaardigden van Salomon, die toezagen (harodim>op het volk dat in het werk aan het werk was.

Later wordt ons gemeld dat deze last het volk in beroering bracht nadat Salomon stierf: 1 Kon. 12:3 … Toen kwamen Jeroboam en de ganse vergadering van Israël en spraken tot Rechabeam, zeggend: 4 “Uw vader maakten ons juk (ole - - lA[) zwaar (kasha - hvq); nu daarom, verlicht de dienst (hdbo[]) van uw vader, en zijn zwaar juk (ole - lA[)dat hij op ons legde, en wij zullen u dienen.”

In plaats daarvan, werd Rechabeam beïnvloed door zijn eigen onervaren edelen en negeerde het pleiten van de Israelites

De Aanhaling van Rabbijn Sacks (onderstreping van mij): Zonder het zo uitdrukkelijk te zeggen (het inderdaad op één punt ontkennend: ‘Maar Salomon maakte geen slaven van iemand van de Israëlieten’, 1 Kon. 9:22), laat de Tanakh doorschemeren dat de bouw van de Tempel Israël in een tweede Egypte veranderde. Salomon kwam in alles samen dicht in de buurt van een Israëlitische Farao.

De ironie is overweldigend. Salomon was de wijste koning van Israël. De natie was op het hoogtepunt van haar macht en welvaart. Op dat moment had het vrede. De koning was met de allerheiligste taak betrokken, welke het uittochtverhaal tot voltooiing bracht. Maar toch, juist op dat ogenblik, ontwikkelde zich de foutenlijn die uiteindelijk eeuwen van tragedie zou brengen. Waarom?

Omdat Salomon in feite de Israëlieten in een dienstplichtige arbeiders veranderde; de eigenlijke reden waarom zij Egypte hadden verlaten, om dat vermijden.

Oppervlakkig beschouwd vertelt de tekst een ander verhaal. Salomon viel uit de gunst omdat zijn buitenlandse vrouwen hem verkeerd leidden, in afgoderij (1 Kon. 11:4). Maar toch was het niet dit, dat tot de opstand van het volk leidde. Wij begrijpen dit niet voordat wij de betekenis van een andere tekst tot ons nemen, namelijk deze;

Toen David voor het eerst het plan voor het bouwen van de Tempel opvatte, zond G-d bericht via de profeet Nathan:

2 Sam. 7:6 Want Ik heb in geen huis verbleven sinds de tijd dat Ik de kinderen van Israël heb opgebracht vanuit Egypte, zelfs tot op deze dag, maar heb in een tent en in een Tabernakel rondgereisd. 7 Heb Ik ooit, eender waar Ik met al de kinderen van Israël heb rondgereisd, een woord tot iemand van de stammen van Israël gesproken, die Ik beval Mijn volk Israël te hoeden, zeggend: “Waarom hebt u Mij geen huis van ceder gebouwd?”

Er is hier een wenk die G-d aan David onthulde, het gevaar dat aan het project verbonden was. Slechts later werd het duidelijk, dat is wat we net gelezen hebben, over Salomo,s hardheid.

Zelfs toen, kon de zoon van Salomon, Rehabeam de situatie gered hebben, maar hij luisterde niet naar de raad die de oudsten hem gaven. Er is hier een diepgaande theologische verklaring. De vrije G-d verlangt de vrije verering van vrije mensen. Zoals de wijzen gebruikelijk zeggen: ‘De Heilige, de Ene, heilig is Hij, gedraagt zich niet tiranniek m.b.t. Zijn schepselen’

Onze Joodse broeders, de wijzen zeggen dit:

(Avodah Zarah 3a). een tractaat uit de Misjna en de Talmoed, Het was niet toevallig maar wezenlijk dat het eerste huis van G-d – klein, breekbaar, draagbaar, het tegengestelde van de grandeur van de Tempel, werd gebouwd door vrije, niet afgedwongen, vrijwillige bijdragen. Want G-d leeft niet in huizen van hout en steen, maar in de gedachten en zielen van vrije mensen. Hij moet niet in monumentale architectuur gezocht worden, maar in het gewillige hart. (einde citaat)

Samengevat, was het de wens van de Vader dat Zijn Verblijfplaats door gewillige harten zou worden geconstrueerd en met de vrije wil van Zijn volk. Totdat die blijvende fundamenten door de Almachtige worden gelegd, was de eenvoudige, draagbare woonplaats verkieslijk.

Abraham, een tentbewoner, begreep dit en zag uit naar deze permanente woonplaats: Hebr. 11:9 Door geloof verbleef hij (Abraham) in het land van belofte als in een vreemd land, verblijvend in tenten met Isaac en Jacob, de erfgenamen met hem van dezelfde belofte; 10 want hij wachtte op de stad die funderingen heeft, waarvan de bouwer en maker Elohim is.

Vandaag hebben wij een vrij goed begrip van dat wij individuele Tabernakels zijn, met Yeshua in onze harten. De bouw van de Tabernakel van gelovigen is een ander verhaal. Wij moeten aan die bouw werken, met liefhebbende en gevende harten… altijd strevend naar eenheid. Wij moeten het tot een plaats maken waar de Almachtige onder ons kan vertoeven/ rusten (shakan - !k;v). Als wij de Tabernakel bouwen, merken wij dat de Tabernakel ons bouwt.

Extra vragen

Vraag: wat is nu geven met een bereidwillig hart ?

Hoe kunnen we genoeg geven ? wat vraagt G-d van ons.

Welke doelen/ projecten komen er in ons hart .

De verwoesting van de tempel, het is moeilijk om de diepte van de crisis te begrijpen die volgde op de verwoesting van de eerste tempel. Het bestaan van het Joodse volk was gebaseerd op een relatie met God, die gesymboliseerd werd door de tempeldienst die dagelijks plaatsvond in Jeruzalem. Met de Babylonische invasie In het jaar 586 voor onze jaartelling verloren de joden niet alleen hun land en zelfstandigheid. Met het verlies van de tempel leek ook alle hoop verloren. Want hun hoop was gevestigd op God. Lees psalm 137

In Babylon werden de samenkomsten; de synagoge genoemd: Jeruzalem in ballingschap, het Huis van het Joodse hart. Ze is een verheven uitdrukking van het monotheïsme, overal waar we Samen komen en ons hart naar de hemel richten kan de Goddelijke aanwezigheid worden gevonden want God is overal !