Yom Teruah - 06-09-2021

 

Vanavond vieren we Bazuinenfeest en Rosj Hasjana, het Joodse nieuwjaar. Tegenwoordig lijkt Rosh haShana het Bazuinenfeest te overschaduwen. Bazuinenfeest is echter het feest dat door God is ingesteld. Tegelijk zit er ook iets moois in dat deze twee feesten samenvallen.

 

 Hoe komt het dat deze feesten samen vallen? Bazuinenfeest wordt toch gevierd op de eerste dag van de zevende maand? Dat klopt. Bij de instelling van het Pascha lezen we in Exodus 12: 1 en 2: De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: 2. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. De maand die oorspronkelijk de 1e maand was, wordt hiermee de 7e maand en zodoende valt het Bazuinenfeest samen met het Joodse nieuwjaar.

 

We lezen over de instelling van het Bazuinenfeest in Leviticus 23:24,25. Ik lees het voor uit de Statenvertaling:

24 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. 25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren.

 

Valt het je op? Een dag des geklanks. De bazuin wordt niet genoemd! In de grondtekst staat het woord “teruah”. Dit betekent: een schreeuw van oorlogsgeweld, alarm of vreugde, signaal, krijgsgeschreeuw, vreugdekreet, ontwaken. Een woord met veel betekenissen. Daarover straks meer.

 

We lezen ook dat deze dag een gedachtenis is. In de grondtekst staat hier het woord zikrown, een vervoeging van het woord zikkaron. Dit woord heeft de betekening van gedenkteken, herinnering, maar ook van roepen, vermelden, aanroepen. Vaak in relatie met de naam van God. We komen het woord zikrown bijvoorbeeld ook tegen in Psalm 45:18 Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties; daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd. Of in Jesaja 12:4 Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.

 

Het woord “gedachtenis” is in de tekst verbonden met het woord “geklank”. Het moet dus betrekking hebben op een geluid waaraan herinnerd wordt in relatie met God..

 

Het woord Teruah vinden we onder andere in Psalm 89:16 en 17: Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. 17. Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam en worden door Uw gerechtigheid verheven.

 

Het is belangrijker dit bijzondere geluid te herkennen dan de juiste dag van de Wederkomst te berekenen. Die dag weet alleen de Vader. Wel is het belangrijk dat wij blijven uitzien en verwachten naar de Wederkomst van de Messias. Daarom ook jaarlijks deze dag; We moeten jaarlijks oefenen om het signaal te herkennen.

 

We lezen ook over de instelling van deze feestdag in Numeri 29:1 (SV): Desgelijks in de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het zal u een dag des geklanks zijn. De NBG vertaling uit 1951 noemt het een Jubeldag.

 

Op die eerste van de zevende maand moet  een heilige samenkomst plaats vinden. In de grondtekst staat het woord “miqra”. De woord heeft de betekenissen: een repetitie, een lezing, een voordracht. In Lev. 23, waar Gods Feesten op een rij worden gezet, komt dit woord “miqra” 11 keer voor, zowel voor de wekelijkse sabbat als de jaarlijkse bijeenkomsten.

 

In onze wekelijkse samenkomsten en op onze jaarlijkse feestdagen repeteren en lezen wij samen, om inzicht te krijgen in Gods plan. Gods plan wordt ook in de feesten weer gegeven, zoals Paulus / Sha’ul ons ook uitlegt in Kolossenzen 2:16 en 17: Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. We moeten repeteren. Hoe zullen we anders het geluid van de Wederkomst herkennen? Zoals in 1 Korinthe 14:8 staat: Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd?

 

Maar hoe zit het nu met de bazuin of de sjofar? We lazen hier niet over in Leviticus 23 en Numeri 29? Het valt op dat er eigenlijk niets wordt gezegd over hoe deze dag ingevuld moet worden. Dat we die dag op de sjofar moeten blazen staat beschreven in de Misjna. Waar halen de rabijnen dat vandaan? Het heeft te maken met het moment waar we aan herinnerd worden met Yom Teruah; De ontmoeting van God met zijn volk op de berg Sinaï.

 

Er worden in het Hebreeuws verschillende woorden gebruikt voor het voortbrengen van geluid via een blaasinstrument:

 

Yobel heeft de betekenis van Jubeljaar, maar ook van ram, ramshoorn en trompet. In Leviticus 25 en 27 staat dit woord in de betekenis van Jubeljaar. Bij de val van Jericho wordt dit woord 6 keer gebruikt om het blazen op een instrument aan te geven. Daarnaast wordt het nog één keer gebruikt in deze betekenis. We lezen Exodus 19:13b, wanneer God zijn instructies geeft voor Hij tot zijn volk gaat spreken op de Sinaï: Pas als de ramshoorn (de yobel) een langgerekte toon laat horen, mogen zíj de berg beklimmen.

 

Het woord dat het meest gebruikt wordt voor het weergeven van een signaal, is “sjofar” met de betekenis: ramshoren. Dit woord komt 63 keer voor in het eerste testament. De eerste keer dat dit woord wordt gebruikt is ook in Exodus 19.

 

We lezen in vers 16 en 17:  En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, (Sjofar) zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. 

 

Dit is pas de eerste keer in de bijbel dat het woord sjofar wordt gebruikt. Het woord wordt meestal vertaald met bazuingeschal. Het zal geen bazuin zijn geweest die door mensen is gemaakt. Immers, alle verschijningen die we hier zien, donderslage, bliksemflitsen en een zware wolk, zijn verschijningen van de heerlijkheid van God.  Zo ook het bazuingeschal. In vers 19 lezen we dat het geluid steeds sterker wordt.

 

Dit is de eerste herinnering die het volk Israël heeft, als het denkt aan de klank van de sjofar. Het moment dat God zijn verbond sloot met zijn volk. Dit is het moment waaraan we herinnerd worden met Yom Teruah. Daarom ook het geschal van de bazuin op deze dag.

 

In de Bijbel staan verschillende momenten waarop de sjofar wordt geblazen. Die momenten zijn nauw verbonden met de betekenis van het Bazuinenfeest.

 

NIEUWE MAAN en de feestdagen die samenvallen met de volle maan: Psalm 81:4 Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij vollemaan, op onze feestdag.

ALARM: de sjofar wordt geblazen als waarschuwing voor iets belangrijks dat gaat komen.  Bijvoorbeeld de dag van de HEER (zie o.a. Zefanja 1:14-16 en Joel 2: 1,2) Het harde geluid van de sjofar roept ons op om op te letten!

OPROEP TOT INKEER, BEZINNING Als God neerdaalt op de berg Sinaï klinkt het geluid van de sjofar, een oorverdovend geschal. De berg beefde ervan en het volk was vol ontzag. De periode tussen Bazuinendag en Grote Verzoendag wordt in de Joodse en de Messiaanse traditie ook gebruikt om extra aandacht te geven op het schoonmaken van je hart: Breken met zonden en zaken uitspreken, vergeving vragen.  Niet alleen aan God, maar ook aan de mensen met wie je ruzie hebt, of iets uit te spreken hebt.

VERZAMELEN: het geschal van de sjofar is een teken om te verzamelen (Numeri 10:3, Jeremia 4:5).

STRIJD In de oorlog werd op de ramshoorn geblazen. (zie o.a. Richteren 7:18). Op de zevende dag stortten de muren van Jericho in onder het blazen van de sjofar (Jozua 6:20).

LEVE DE KONING! De sjofar werd ook geblazen bij de kroning van de koning (2 Sam. 15:10; 1 Kon. 1:34-35; 2 Kon. 9:13).

ALLE EER AAN GOD! Psalm 98:5 en 6: Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, 6. met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

 

Alarm – inkeer en bezinning – een plaatsvervangend offer - verzamelen – strijd –en dan: leve de Koning! Alle eer aan God!

 

In het Bazuinenfeest wordt uitgebeeld dat Jezus zal terugkomen op de wolken bij het roepen van een aartsengel en het geklank  van een bazuin van God (Matt 24:31, 1 Thess 4:16).

 

Wat Yeshua vertelt in Mattheüs 24:31 - En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. – wordt door Mozes al voorzegd in Deuteronomium 30:4,5 - Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 5. En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

 

In de oorspronkelijke Hebreeuwse kalender waren er maar twee maanden die een naam hadden. De overige maanden hadden een getal, zoals de week ook dag 1 t/m 6 kent en alleen de zevende dag een naam heeft: Sjabbat. Dit zijn de maand van de voorjaarsfeesten (vanaf de uittocht dus de eerste maand) en de maand van de najaarsfeesten . Wie weet welke maanden dit zijn?

 

De eerste maand is de maand Aviv. Hierover lezen we onder andere bij de uittocht in Exodus 13:4 Vandaag vertrekt u, in de maand Aviv. En in Exodus 23:15 Het Feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd in de maand Aviv, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen.

 

Over de naam van de zevende maand lezen we wanneer koning Salomo de ark naar de tempel laat halen in 1 Koningen 8:2 Alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo bijeen voor het feest in de maand Ethanim, dat is de zevende maand. Ethanim heeft de betekenis van gestage stromen, permanente beken. Zo verwijst deze maand ook naar het levende water Yeshua. Ook kun je een link zien met de levensrivier bij de derde tempel, waarover we lezen in Ezechiël  47.

 

Eigenlijk is het heel mooi dat Rosh haShana samen valt met Yom Teruah. Rosh haShana is immers ook teken van een nieuw jaar, een nieuw tijdperk, een nieuw begin. Zo brengt ook Rosh haShana ons bij de wederkomst van onze Messias Yeshua. Dan zal de verzoening met God zichtbaar worden.

 

Als de bazuin klinkt bij de wederkomst van de Messias, dan heeft er al 6 keer een bazuin geklonken (Openbaring 8 t/m 11). Bij de 7e bazuin grijpt Hij direct en rechtstreeks in. Met het Bazuinenfeest mogen we uitzien naar het verlossingswerk van de Messias. We mogen uitzien naar het moment dat de laatste Bazuin klinkt en we hem tegemoet mogen gaan in de wolken. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. (1 Thessalonicenzen 4:17)